100.000 CARD = 100.000 SHOP
THẺ DUYỆT TỪ 1 - 10p
NHẬP ĐÚNG MÃ THẺ VÀ SERIAL